Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 • 1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a Zmluvy o dodaní výrobku uzatvorených v zmysle Zákona č. 40/1964 Zb. a Zákona č. 513/1991 Zb.
 • 1.2 ,,Zhotoviteľ“ alebo ,,Predávajúci“, je spoločnosť METALTRIM s.r.o., IČO: 43 934 536, so sídlom: Oravská Jasenica 603, 029 64 Oravská Jasenica, Zapísaný: v obch. reg. Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 20043/L., Bankové spojenie: účet vedený v Československá obchodná  banka, a.s., IBAN: SK27 7500 0000 0040 2633 2984 , e-mail: konatel@metaltrim.sk
 • 1.3 „Objednávateľ“ alebo ,,Kupujúci“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od Zhotoviteľa objednala zhotovenie Výrobku a/alebo dodanie Výrobku na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP.
 • 1.4 „Výrobok“ je predmet získaný výrobou, vlastnou tvorivou činnosťou Zhotoviteľa, ktorý je zhotovený podľa konkrétnych požiadaviek Objednávateľa.
 • 1.5 ,,Zmluva o dielo“ je zmluva, ktorou sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať určité dielo (Výrobok) a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.
 • 1.6 ,,Zmluva o dodaní výrobku“ je zmluva, predmetom ktorej je dodanie Výrobku.
 • 1.7 „Zmluva“ je spoločne označovaná Kúpna zmluva a Zmluva o dielo.
 • 1.8 Zmluva je medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom uzavretá elektronickými prostriedkami na diaľku. Zmluvou podľa VOP sa rozumie aj zmluva, ktorá nie je uzavretá na diaľku.


II. Objednávka a uzavretie Zmluvy

 • 2.1 Odoslaním objednávky Objednávateľom akoukoľvek formou (e-mailom, poštou, osobne alebo telefonicky) a jej potvrdením akoukoľvek formou (e-mailom, poštou, osobne alebo telefonicky) Zhotoviteľom sa objednávka stáva záväznou a na jej základe dochádza k uzatvoreniu Zmluvy, z ktorej vznikajú Zhotoviteľovi a Objednávateľovi vzájomné práva a povinnosti, a to Zhotoviteľovi najmä povinnosť vykonať v stanovenej forme Objednávateľovi Dielo alebo dodať Výrobok a Objednávateľovi vzniká povinnosť uhradiť cenu za Dielo, a/alebo uhradiť cenu za Výrobok.
   
 • 2.2 Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania Zhotoviteľa Objednávateľom sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o ponúkaných Výrobkoch.
 • 2.3 V prípade, ak neboli všetky Objednávateľom uvedené údaje v objednávke správne a úplné vyplnené, je Zhotoviteľ oprávnený považovať doplnenie objednávky.
 • 2.4 Objednávateľ je povinný pred odoslaním objednávky skontrolovať svoje údaje a následne v prípade potreby opraviť alebo upraviť údaje ním uvedené.
 • 2.5 Objednávateľ uskutočnením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP.
 • 2.6 Akceptáciou cenovej ponuky Objednávateľom dochádza medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom k vzniku Zmluvy o dielo a/alebo Zmluvy o dodaní výrobku.
 • 2.7 V prípade ak nedôjde k akceptácií cenovej ponuky v lehote 14 dní, platí, že k uzatvoreniu Zmluvy o dielo medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom nedošlo.

III. Spôsob zhotovenia výrobku alebo dodania výrobku Zhotoviteľom

 • 3.1 Objednávateľ sa riadi pokynmi zverejnenými na internetových stránkach Zhotoviteľa  a súčasne pokynmi Zhotoviteľa v akejkoľvek forme (e-mail, pošta, osobne alebo telefonicky).
 • 3.2 Zhotoviteľ zhotoví Výrobok na základe odberateľom odsúhlasenej cenovej ponuky, v ktorej bude presne (čo do množstva a druhu) definovaná technická špecifikácia Výrobku. Okrem uvedeného bude v cenovej ponuke dohodnutá aj lehota na zhotovenie Výrobku.
 • 3.3 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Výrobok s profesionálnou starostlivosťou a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými Objednávateľom prostredníctvom internetových stránok Zhotoviteľa alebo inak (napr. emailom, telefonicky a pod.) v dohodnutom termíne. Zhotoviteľ nie je viazaný pokynmi Objednávateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú alebo sa priečia dobrým mravom. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých dôležitých krokoch pri zhotovovaní Výrobku.
 • 3.4 Ak je pre splnenie povinností Zhotoviteľa nevyhnutná súčinnosť zo strany Objednávateľa, je Objednávateľ povinný takúto súčinnosť Zhotoviteľovi bezodkladne po jeho výzve, najmä, ale nie len v prípadoch, keď Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke, poskytnúť.
 • 3.5 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo predĺžiť termín zhotovenia a dodania Výrobku v závislosti od množstva prijatých objednávok v danom období. O tejto skutočnosti je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať.
 • 3.6 Objednávateľ je povinný prevziať Výrobok v mieste dohodnutom zmluvnými stranami alebo v mieste uvedenom v objednávke. Termín vyhotovenia a dodania Výrobku bude uvedený vždy v objednávke, ktorá bude potvrdená Zhotoviteľom.
 • 3.7 Kratšiu dodaciu lehotu je možné dojednať po dohode so Zhotoviteľom. Objednávateľ je vždy povinný potvrdiť prevzatie Výrobku podpisom na dodacom liste/preberacom protokole, pričom týmto zároveň potvrdzuje, že si dodaný Výrobok poriadne prehliadol a že Výrobok zodpovedá požiadavkám špecifikovaným v ním vykonanej objednávke. Pokiaľ by z akéhokoľvek dôvodu dodací list/preberací protokol nebol vyhotovený, Objednávateľ alebo ním poverená osoba potvrdí prevzatie Výrobku podpisom faktúry, ktorá v takom prípade bude slúžiť zároveň aj ako dodací list/preberací protokol.
 • 3.8 V prípade, že Zhotoviteľ nevyhotoví Objednávateľovi Výrobok v dojednanej lehote, je Objednávateľ povinný poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na zhotovenie Výrobku. Ak Zhotoviteľ Výrobok nedodá ani v poskytnutej dodatočnej lehote, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť ak Objednávateľ v objednávke uviedol, že je pre neho dôležité doručenie do istého dátumu alebo v konkrétny deň a Zhotoviteľ túto požiadavku potvrdil.
 • 3.9 V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú inak, doručenie Výrobku sa uskutoční podľa potvrdenej objednávky prepravcom alebo na dobierku, kuriérom poštovou prepravou, po uhradení zálohovej faktúry alebo formou osobného odberu v sídle spoločnosti Zhotoviteľa.

IV. Cena za zhotovenie Výrobku a platobné podmienky

 • 4.1 Cena za zhotovenie Výrobku bude uhradená v výškach a v lehotách splatnosti uvedených v cenovej ponuke.
 • 4.2 Cena za poskytnutie za dodanie Výrobku sa vždy riadi cenníkom Zhotoviteľa aktuálnym v čase uzatvorenia zmluvy. Zmluvné strany si však môžu cenu dojednať aj individuálne.
 • 4.3 Zhotoviteľ je platca DPH a cena za Výrobok je uvedená vrátane DPH.
 • 4.4 Úhrada ceny za zhotovenie Výrobku sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet Zhotoviteľa.
 • 4.5 Objednávateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry. Objednávateľ môže svoj súhlas so zaslaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením Zhotoviteľovi.
 • 4.6 Ak z dôvodov na strane Objednávateľa dôjde k zmene špecifikácií Výrobku, bude zmenená cena, ako aj všetky náklady, ktoré boli s takouto zmenou vynaložené, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany Zhotoviteľa.
 • 4.7 Zhotoviteľ je oprávnený si účtovať náklady súvisiace s prepravou Výrobku na miesto dodania.

V. Miesto dodania Výrobku

 • 5.1 Za dodanie Výrobku je považované jeho odovzdanie Objednávateľovi, poprípade osobe ním poverenej, na mieste plnenia ním určenom. Všetky riziká a nebezpečenstvo škody na Výrobku prechádzajú na Objednávateľa pri odovzdaní Výrobku. Ak Zhotoviteľ podľa inštrukcií Objednávateľa odovzdá Výrobok dopravcovi, prechádza na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Výrobku, jeho odovzdaním dopravcovi. Okamihom dodania je Objednávateľ úplne a výhradne zodpovedný za spôsob použitia, skladovanie a ďalšiu manipuláciu s Výrobkom.

 

VI. Reklamácie Výrobku

 • 6.1 Objednávateľ je povinný upozorniť Zhotoviteľa písomne adresu sídla spoločnosti  na nesúlad dodaného Výrobku s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.
 • 6.2 V prípade, ak Objednávateľ nie je spokojný s dodaným Výrobkom vady, môže Zhotoviteľovi podať poštou na adresu Zhotoviteľa reklamáciu, v ktorej uvedie Výrobok, deň dodania a dôvod reklamácie. Reklamácie Zhotoviteľ vybavuje do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.
 • 6.3 Objednávateľ je povinný pri prevzatí Výrobok riadne skontrolovať. V prípade zistenia neúplnosti alebo jeho poškodenia je povinný odmietnuť jeho prevzatie. Prehliadku je Objednávateľ povinný vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Oneskorená reklamácia z týchto uvedených dôvodov nebude uznaná. Výnimku tvorí poškodenie, ktoré pri prevzatí zásielky, nebolo ani pri náležitej prehliadke zjavné. V takomto prípade je Objednávateľ povinný uplatniť reklamáciu do 14 dní od prevzatia Výrobku. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť reklamáciu ako neoprávnenú v prípade zistenia, že Výrobok bol užívaný v rozpore s jeho účelom použitia alebo v rozpore s inštrukciami ohľadom odporúčaní ohľadom údržby Výrobku.
 • 6.4 Pri odstrániteľnej vade má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Zhotoviteľ a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zhotoviteľ je oprávnený namiesto odstránenia vady (opravy) Výrobku vykonať výmenu Výrobku za nový.
 • 6.5 Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má Objednávateľ právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od Zmluvy. Tieto isté práva, teda právo na výmenu Výrobku alebo vrátenie kúpnej ceny, prislúchajú Objednávateľovi aj vtedy, keď sa rovnaká odstrániteľná vada, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne tretíkrát počas záručnej doby alebo pokiaľ sa súčasne vyskytnú tri rozdielne vady. Objednávateľ má právo výberu, či si uplatní právo na výmenu Výrobku, alebo sa rozhodne pre vrátenie kúpnej ceny. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. V prípade iných neodstrániteľných vád, teda takých, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu Výrobku, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.
 • 6.6 Záručná doba na Výrobok je 24 mesiacov. V prípade, že záručná doba Výrobku od výrobcu je dlhšia, je záručná doba predávajúceho rovnaká ako záručná doba výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Výrobku Objednávateľom.  
 • 6.7 Ak si uplatní Objednávateľ vadu Výrobku neurčitým spôsobom, vystavuje sa nebezpečenstvu predĺženia reklamačného konania, prípadne tiež neplatnosti či neúčinnosti jeho uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady. Ak zostane vadný Výrobok po dobu reklamačného konania v držbe Objednávateľa, je tento povinný počínať si tak, aby neprišlo k jeho ďalšiemu znehodnoteniu. V prípade porušenia tejto povinnosti, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi škodu, ktorá mu takýmto jednaním vznikla.

VII. Zmluvné pokuty

 • 7.1 V prípade, ak si Objednávateľ Výrobok neprevezme, Zhotoviteľ má nárok na 100% ceny Výrobku. V prípade, že po zaplatení uvedenej zmluvnej pokuty dôjde k opätovnému uzatvoreniu Zmluvy.
 • 7.2 V prípade, ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy v deň, kedy začal Objednávateľ vyhotovovať Výrobok, vzniká Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške celkovej ceny Výrobku. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu VOP bezodkladne po doručení. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP s peňažnou pohľadávkou Objednávateľa na vrátenie zaplatenej ceny Výrobku.

VIII. Doba trvania zmluvy

 • 8.1 Zmluva medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom je uzatvorená na základe jednotlivej objednávky,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 • 8.2 V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť.
 • 8.3 Zmluva zaniká v prípadoch stanovených vo VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou Objednávateľa a Zhotoviteľa alebo písomným odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, ktoré je možné vykonať aj bez udania dôvodu.

IX. Zrušenie zmluvy

 • 9.1 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy po jej uzatvorení, alebo nepotvrdiť objednávku v prípade chybne vyplnených údajov zo strany Objednávateľa, chýbajúcich údajov alebo iných nezrovnalostí v objednávke, pokiaľ ani po výzve Zhotoviteľa na ich doplnenie alebo odstránenie Objednávateľ nezabezpečí bezodkladnú nápravu.

X. Práva a povinnosti Objednávateľa

 • 10.1 Objednávateľ má právo na zhotovenie Výrobku v kvalite, termíne a mieste dohodnutom so Zhotoviteľom.
 • 10.2 Objednávateľ sa zaväzuje uviesť pri objednávke Výrobku pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť Zhotoviteľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii Objednávateľa a Objednávateľ zodpovedá za škodu tým Zhotoviteľovi spôsobenú.
 • 10.3 Objednávateľ zaslaním Objednávky dáva súhlas Zhotoviteľovi na spracúvanie osobných údajov.

XI. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

 • 11.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Výrobok na vlastné náklady a nebezpečenstvo v termíne určenom v cenovej ponuke. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj prostredníctvom subdodávateľa, čím však nie je zbavený zodpovednosti za zhotovenie Výrobku.

XII. Komunikácia

 • 12.1 Objednávateľ súhlasí s emailovou, telefonickou komunikáciou, prostredníctvom pošty alebo elektronických médií (skype, google), a za týmto účelom poskytne Zhotoviteľovi svoj mail, telefónne číslo a poštovú adresu. V prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, je Objednávateľ povinný oznámiť ich Zhotoviteľovi. Do momentu oznámenia zmeny v kontaktných údajoch je pre komunikáciu platný pôvodný údaj.
 • 12.2 Zhotoviteľ bude zasielať dokumenty vo formáte Microsoft Word (*.DOC alebo *.DOCX) alebo v inom bežnom formáte (*.rtf alebo *.pdf alebo *jpg alebo *XLS alebo *XLSX alebo *XML alebo podobné).

XIII. Zodpovednosť

 • 13.1 Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi najmä, nie však výlučne, tým, že Objednávateľ uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje v objednávkach odoslaných Zhotoviteľovi, ak neposkytol bezodkladne Zhotoviteľovi dostatočnú súčinnosť pri vyhotovovaní Výrobku, alebo ak akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah Zhotoviteľom poskytnutých dokumentov v súvislosti vykonaním Výrobku.

XIV. Ochrana osobných údajov

 • 14.1 V súlade s nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, sa Zhotoviteľ považuje za prevádzkovateľa (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).
 • 14.2 Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • 14.3 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Objednávateľa, v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa (t.j. bežné osobné údaje) a to za účelom plnenia zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje, ktoré Objednávateľ poskytol prevádzkovateľovi za účelom plnenia zmluvy, prevádzkovateľ neposkytuje 3. osobe. Prevádzkovateľ žiadne osobné údaje neposkytuje do tretích krajín. Prevádzkovateľ osobné údaje Objednávateľa uchováva po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a uplatňovaní nárokov z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí tejto doby osobné údaje Objednávateľa vymaže.
 • 14.4 V zmysle § 55 ods.5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ používa cookies. Podrobnosti ohľadne možnosti zmeny nastavenia prehliadača Objednávateľa sú uvedenej na webových stránkach Zhotoviteľa. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zariadenia Objednávateľa. Zhotoviteľ používa na webovej stránke súbory cookie, ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazenia webových stránok wwww. Cookie pre meranie návštevnosti webstránky a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu Zhotoviteľa. Cookie pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe súhlasu Objednávateľa. Údaje, ktoré Zhotoviteľ získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom.
 • 14.5 Za podmienok stanovených v GDPR má Objednávateľ nasledovné práva:

◦ právo vedieť či jeho osobné údaje prevádzkovateľ spracúva,
◦ právo na opravu jeho osobných údajov u prevádzkovateľa tak, aby boli správne, úplné a aktuálne,
◦ právo na vymazanie jeho osobných údajov u prevádzkovateľa,
◦ právo na obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov u prevádzkovateľa,
◦ právo na prenosnosť jeho osobných údajov v elektronickej forme u prevádzkovateľa,
◦ právo namietať, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje.

 

 • 14.6 Objednávateľ za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv môže kontaktovať Zhotoviteľa ako prevádzkovateľa niektorým z týchto spôsobov:
  • listinne na adresu Oravská Jasenica 603, 029 64 Oravská Jasenica.
 • 14.7   Všetkými žiadosťami sa prevádzkovateľ bude zaoberať a o výsledku ich vybavenia bude Objednávateľov informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podajú.
 • 14.8   Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
  • Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečením / šifrovaním prístupu na web, vykonávaním pravidelných aktualizácií systému, vykonávaním pravidelných zálohovaní systému.
  • Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

XV. Záverečné ustanovenia

 • 16.1 Prípadná neplatnosť niektorej časti týchto VOP nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť VOP neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia neplatnému ustanoveniu.
 • 16.2 Právne vzťahy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), a v prípade, že Objednávateľom je spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa tento zmluvný vzťah riadi zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), zákonom č. 250/2007 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 • 16.3 Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti novších VOP.
 • 16.4 Zhotoviteľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek meniť, pričom v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom na základe uplatnenia objednávky bude platiť vždy tá verzia VOP, ktorá bola zverejnená internetových portáloch Zhotoviteľa, event. prístupná v mieste sídla Zhotoviteľa ako platná verzia v čase zadania objednávky, na základe ktorej došlo k uzavretiu zmluvy.
 • 16.5 Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na webových portáloch sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi Zhotoviteľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou internetového portálu a jeho používaním Objednávateľ prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb.

Púchov ............... 2021
Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov TU